Kata Sak Yant Kwang Hliaw Hlang – Deer Looking Backwards

Kata Sak Yant Liaw Hlang (Deer looking backwards)

Yant Kwang Hliaw Hlang
Id-Thii Yo-o Dtaruno Chaa Dto-o Samaa Jidt-Dtang Samaa Ka Mo-o Jidt-Dtang Samaa Ka Ma

อิตถีโยตะรุโณชาโต สะมาจิตตัง สะมาคะโม จิตตังสะมาคะมะ

The Kata Kwang Liaw Hlang should be used when walking behind a Lady, to make her look back at You.

Download as an Mp3 Soundfile Kata Sak Yant Kwang Liaw Hlang.